შინაარსზე გადასვლა

შოთა რუსთაველი

ვიკიციტატიდან
შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი - მე-12 საუკუნის დიდი ქართველი პოეტი და მოაზროვნე, ავტორი საქვეყნოდ ცნობილი პოემისა „ვეფხისტყაოსანი“. მსოფლიოს მრავალ ლიტერატურათმცოდნეთა მიერ მიიჩნევა შუასაუკუნეების მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წარმომადგენლად.

ციტატები[რედაქტირება]

 •  

რ-დავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიანსა.

  ციტატის წყარო: ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე, 798-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია.

  ციტატის წყარო: ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა, 1392-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა, გულსა.

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

ავსა კარგად ვერვინ შესცვლის, თავსა ახლად ვერვინ იშობს.

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

არ-დავიწყება მოყვრისა აროდეს გვიზამს ზიანსა.

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

არ იცი, ვარდი უეკლოდ არავის მოუკრებიან!

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

არ შეუდრკების ვაჟკაცი კარგი მახვილთა კვეთასა.

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

ოროტსა სძლია კეთილმან, — არსება მისი გრძელია!

  ციტატის წყარო: წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა, 1361-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ბინდის გვარია სოფელი, ესე თუნდ ამად ბინდდების,
კოკასა შიგან რაცა სდგას, იგივე წარმოდინდების!

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

ველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი.

  ციტატის წყარო: პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა, 901-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის.

  ციტატის წყარო: დასაწყისი, მე-12 სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

განგებასა ვერვინ შეცვლის, არ-საქმნელი არ იქმნების.

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გვრდემლი ტყვიისა ლბილისა.

  ციტატის წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთკა „ვეფხისტყაოსანი“

 •  

იდი ლხინია ჭირთა თქმა, თუ კაცსა მოუხდებოდეს.

  ციტატის წყარო: ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა, 924-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

დგომა მგზავრისა ცთომაა.

  ციტატის წყარო: ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა, 924-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ა, სოფელო, რაშიგან ხარ, რას გვაბრუნებ, რა ზნე გჭირსა.
ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა!
სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადით ძირსა?!
მაგრა ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა.

  ციტატის წყარო: წასლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისასა, 951-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი;
მისგან ყოველი გასწორდეს, სუსტი და ძალგულოვანი;
ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი.
სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი!

  ციტატის წყარო: ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე, მე-800 სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ვინ მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია.

  ციტატის წყარო: წასლვა ავთანდილისაგან ტარიელის შეყრად მეორედ, 854-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ვგმობ კაცსა აუგიანსა, ცრუსა და ღალატიანსა!

  ციტატის წყარო: ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა, 924-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ოგჯერ თქმა სჯობს არა-თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების.

  ციტატის წყარო: დათხოვნა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა. ვაზირის საუბარი, 751-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

უ ლხინი გვინდა ღმრთისაგან, ჭირიცა შევიწყნაროთა.

  ციტატის წყარო: ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა, 726-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის, თავი ბულბული ჰგონია.

  ციტატის წყარო: მბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა. ფატმანისაგან მბობა ავთანდილთანა, 1254-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

თქმულა: „სიწყნარე გმობილი სჯობს სიჩქარესა ქებულსა!“

  ციტატის წყარო: წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა, 1344-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ოკასა შიგან რაცა სდგას, იგივე წარმოდინდების.

  ციტატის წყარო: წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო, 1094-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია.

  ციტატის წყარო: ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა, 39-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

აგრა თქმულა: „კარგის მქნელი კაცი ბოლოდ არ წახდების“.

  ციტატის წყარო: სამთაგანვე ქვაბსა მისლვა და მუნით არაბეთს წასლვა, 1500-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

მარგალიტი არვის მიჰხვდეს უსასყიდლოდ, უვაჭრელად.

  ციტატის წყარო: თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად.

 •  

მართლად იტყვის მოციქული: „შიში შეიქმს სიყვარულსა“.

  ციტატის წყარო: წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა, 1045-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

მას მკურნალმან რაგვარ ჰკურნოს, თუ არ უთხრას, რაცა სჭირდეს!

  ციტატის წყარო: ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება, 1083-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

მიეც გლახაკთა საჭურჭლე, ათავისუფლე მონები!

  ციტატის წყარო: ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშე, 803-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

მოყვარე მტერი ყოვლისა მტრისაგან უფრო მტერია,
არ მიენდობის გულითა, თუ კაცი მეცნიერია.

  ციტატის წყარო: ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა, 1211-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

მსგავსი ყველაი მსგავსსა შობს, ესე ბრძენთაგან თქმულია.

  ციტატის წყარო: წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთანა, 1323-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

მტერი მტერსა ვერას ავნებს, რომე კაცი თავსა ივნებს.

  ციტატის წყარო: დათხოვნა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა. ვაზირის საუბარი, 761-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

მძულს უგული სიყვარული, ხვევნა, კოცნა, მტლაშა–მტლუში.

  ციტატის წყარო: დასაწყისი, 25-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

ახე, თუ ოქრო რასა იქმს, კვერთხი ეშმაკთა ძირისა!

  ციტატის წყარო: ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა, 1196-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით

 •  

დეს კაცსა დაეჭიროს, მაშინ უნდა ძმა და თვისი.

  ციტატის წყარო: დათხოვნა ავთანდილისა როსტევან მეფესთანა. ვაზირის საუბარი, 773-ე სტროფი 1937 წლის საიუბილეო გამოცემის მიხედვით


 •  

რასაცა გასცემ შენია, რასც არა, დაკარგულია!


 •  

სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა.


 •  

კაცი არ ყველა სწორია, დიდი ძეს კაცით კაცამდის.


 •  

სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა, მერმე სულსა.


 •  

უმსგავსო საქმე ყოველი მოკლეა, მით ოხერია.


 •  

სხვა სხვისა ომსა ბრძენია.


 •  

რაცა საქმე უსამართლო, ღმერთმან ვისმცა შეარჩინა?


 •  

ხამს მოყვარე მოყვრისათვის თავი ჭირსა არ დამრიდად,
გულის მისცეს გულისათვის, სიყვარული გზად და ხიდად.


 •  

რა ვარდმან მისი ყვავილი გაახმოს, დაამჭნაროსა,
იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა.


 •  

სჯობს უყოლობა კაცისა მომდურავისა ყოლასა.


 •  

ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად.


 •  

უმსგავსო საქმე ყოველი მოკლეა, მით ოხერია.


 •  

სცთების და სცთების, სიკვდილსა ვინ არ მოელის წამისად.


 •  

რაცა ღმერთსა არა სწადდეს, არა საქმე არ იქმნების.


 •  

ოდეს კაცსა დაეჭიროს, მაშინ უნდა ძმა და თვისი.


 •  

ოდეს ტურფა გაიეფდეს, აღარა ღირს არცა ჩირად.


 •  

რაც არა გწადდეს, იგი ქმენ, ნუ სდევ წადილთა ნებასა.


 •  

რაღაა იგი სინათლე, რასაცა ახლავს ბნელია?


 •  

ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად.


 •  

ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა, ვით ქვიტკირსა.
თავისისა ცნობისაგან ჩავარდების კაცი ჭირსა.


ლიტერატურა[რედაქტირება]